CONTACT

Official e-mail

conference@ids-conference.eu

Project partners


This activity is realized thanks to the support of Fond of small projects in the framework of the call for non-repayable financial aid of program of co-operation Interreg V-A SK-CZ, number of the call: 5SK/FMP/11b for the project with title: „International Doctoral Seminar (IDS) to support the development of international institutional partnerships “, contract number: SK/FMP/11b/05/002-Z.

Táto aktivita je realizovaná  vďaka podpore z Fondu malých projektov v rámci výzvy na poskytnutie nenávratného finančného príspevku programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, číslo výzvy: 5 SK/FMP/11b na projekt pod názvom „Internacionálny Doktorandský Seminár (IDS) ako podpora rozvoja medzinárodných inštitucionálnych partnerstiev “, č. zmluvy: SK/FMP/11b/05/002-Z.